Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Máy rung xuyên qua cái quần