Đổi Server Nếu Không Load Được:

Bạn thân xem tôi như là bạn đụ vậy